تمامی مدیران و کارکنان شرکت کارما ترکیه به ارزش های تعریف شده اعتقاد دارند.
این ارزش ها برای ما خط قرمز محسوب می شوند:

Adherence

تبعیت

ما آماده و متعهد هستیم که همیشه در تغییرات شرایط کاری مختلف بهترین باشیم.

communications

ارتباطات

تیم بین المللی کارما ترکیه همواره در تلاش برای درک و ارتباط بهتر با مشتریان خود است.

Respect

توجه

ما به سلیقه، افکار، احساسات، زمان و سرمایه شما احترام می گذاریم.

Integrity

تمامیت

روش های قانونی با ریسک کمتر.
ما همیشه روش درست را انتخاب می کنیم و حرفه ای عمل می کنیم

TO BE Pioneer

پیشگام بودن

شرکت بین المللی کارما ترکیه بر اساس بهترین بودن برای الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه در اطرافیان شما بنا شده است.


فروتنی

ما خدا را شاکریم و خود را موظف به انجام کارهایی می دانیم که در آن تخصص داریم. ما به خدمات خوب و صادقانه خود افتخار می کنیم.

مسئوليت

ما مسئول تمام خدمات و اشتباهات احتمالی خود هستیم و در هر شرایطی پاسخگو خواهیم بود.

تعادل

کارکنان و مدیران کارما ترکیه ملزم به رعایت اعتدال در رفتار و عملکرد خود در تمامی شرایط هستند.

Continuity

تداوم

برای کارما ترکیه، نوآوری و پیشرفت یک تعریف اساسی و یک هدف روزانه است.

اتحاد

پیشرفت برنامه ها و خدمات بهتر باعث می شود تا جشن موفقیت ها در کنار مشتریان وفادارمان لذت بخش تر شود.