جریمه اضافه ماندن در ترکیه

اتباع ایرانی با پاسپورت خود می توانند در هر ۱۸۰ روز ۹۰ روز در ترکیه بمانند

در این ۳ ماه مهلت دارند که نسبت به اخد اقامت ترکیه اقدام کنند.

حتی چنانچه در این مدت نسبت به اخذ اقامت نیر اقدام کنید اما کارت شما صادر نشود در هنگام خروج شامل جریمه قانون نقض ویزا خواهید شد.

علاوه بر پرداخت حق جریمه شامل ممنوع الورودی به ترکیه نیز طبق جدولی که در ادامه می آید می شوید.

میزان جریمه اضافه ماندن در ترکیه

میزان جریمه اضافه ماندن در ترکیه در ماه اول ۵۰ دلار و در ماه های دیگر به ازای هر ماه ۱۰ دلار می باشد.

به طور مثال شخصی که ۴ ماه در ترکیه اضافه مانده است برای ماه اول ۵۰ دلار و ماه های بعدی ۱۰ دلار باید پرداخت کند.

یعنی در مجموع ۵۰+۱۰+۱۰+۱۰+۱۰ معادل ۹۰ دلار باید پرداخت کند.

البته این مبلغ به صورت معادل لیری آن در فرودگاه پرداخت می شود.

این پرداخت جریمه در صورتی است که فرد داوطلبانه از ترکیه خارج شود.

چنانچه شخص توسط پلیس دستگیر شود فرد دیپورت و به مدت ۵ سال به ترکیه ممنوع الورود خواهد شد.

مدت زمان اضافه ماندن در ترکیه به ماه میزان جریمه پرداختی به دلار
۱ ۵۰ دلار
۲ ۶۰ دلار
۳ ۷۰ دلار
۴ ۸۰ دلار
۵ ۹۰ دلار
۶ ۱۰۰ دلار
۷ ۱۱۰ دلار
۸ ۱۲۰ دلار

نحوه پرداخت جریمه اضافه ماندن در ترکیه

بعد از احتساب جریمه در هنگام خروج این جریمه را باید به صورت نقدی و به معادل لیر در درگاه خروجی پرداخت کنید.

در فرودگاه جایی برای این پرداخت جریمه وجود دارد که اغلب صفی در پشت باجه تشکیل می شود.

پس بهتر است زمانی برای مطعلی نیز در نظر بگیرید که پرواز خود را از دست ندهید.

ممنوع الورود شدن به ترکیه برای اضافه ماندن

علاوه به پرداخت جریمه در فرودگاه شخص متناسب با مدت اضافه ماندن در ترکیه ممنوع الورود نیز خواهد شد.

در جدول زیر به شرط پرداخت جریمه اضافه ماندن و خروج داوطلبانه مدت زمان ممنوع الورودی درج شده است.

میزان اضافه ماندن مدت زمان ممنوع الورود شدن
کمتر از ۳ ماه شخص ممنوع الورود نمی شود.
بین ۳ ماه تا یکسال شخص سه ماه ممنوع الورود میشود.
بین یکسال تا دوسال شخص یکسال ممنوع الورود می شود.
بیشتر از دو سال شخص دو سال ممنوع الورود میشود.

رفع دیپورتی ترکیه

چنانچه از ترکیه به دلیل اضافه ماندن و عدم پرداخت جریمه دیپورت شدید تحت شرایطی می توانید نسبت به رفع دیپورتی خود اقدام کنید.

یکی از این شرایط دعوتنامه ای است که دارای شرایطی باشد که مورد قبول دولت ترکیه باشد.

یا فرد باید نسبت به اخذ وکیل برای خود اقدام کند.

جریمه اضافه ماندن در ترکیه

گروه کارما ترکیه

گروه معماری و دکوراسیون شیوارت دیزاین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *