لیست جریمه های ترافیکی سال 2023 ترکیه

traffic fines in in Turkey 2023

امروزه رانندگی و رفت‌وآمد با خودروهای شخصی، بخش زیادی از ساعات شبانه‌روز شهروندان را به خود اختصاص می‌دهد. این امر در شهرهای بزرگ‌تر به دلیل جمعیت بیشتر، محسوس‌تر است؛ زیرا جمعیت بیشتری از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.